בס"ד

הגאון רבי שמאי קהת הכהן גראס שליט"א

שאלה:

על אודות מה שנאמר באסיפת רבנים ורופאים בשם רבנים מלונדון שמותר ליולדות לנסוע מבית הרפואה בשבת מחשש להדבקות במחלות מחמת החיידקים המצויים בבית החולים (הובא בגליון "מרכז ההוראה" אלול תשע"ח). שאלו רבים ותמהו היאך בארץ ישראל דרך העולם שנשארים בבית החולים כמה ימים ואין על זה שום טענה וחשש.

תשובה:

האמת בזה שישנם כמה מיני מצבים בסיכון כגון חולה או זקן וכדומה שהרבה אחוזים יש בהם שנדבקים בבתי חולים ועליהם נאמר שהם צריכים ליסע מביה"ח בהקדם האפשרי ואף לחלל עליו את השבת, וכ"ש למי שרגיש לזה.

אך במחלקת יולדות ב"ה רוב האנשים הנמצאים הם בריאים כך שאין שם כמעט מחלות וכדו' כך שאחוזי הסכנה במחלקה זו פחותה ולככן ע"פ רוב אין בעיה להשאר שם.

ובוודאי ששונה הדבר ממחלקות של יולדות ששם אין לחוש, אך אם יולדות ותינוקות יצטרכו להשאר במיון או במחלקה אחרת של חולים אכן יש לחשוש כנ"ל.  

בברכת רפואה שלימה לכל חולי ישראל ושמחות תמיד.