להגאון הגדול רבי עזריאל אויערבאך שליט"א מגדולי רבני "מרכז ההוראה – אוצר הפוסקים"

*
*
*
*